Työskentelymenetelmiäni

Työskentely kuvien avulla

Kuva on kuin ikkuna, siitä näkee sisään ja ulos.”

Valokuvia tai muita kuvia voidaan hyödyntää osana terapiaa ja työnohjausta autettaessa ohjattavaa tietoisesti tutkimaan ja ymmärtämään itseään sekä lisäämään itsetuntemustaan. Kuvien käyttö voi helpottaa vaikeuksista ja pulmallisista asioista keskustelemista ja niiden puheeksi ottamista. Kuvat herättävät tunteita ja ajatuksia sekä tarjoavat yhden lähtökohdan itsetutkiskeluun. Kukin yksilö tulkitsee kuvan omalla erityisellä tavallaan, koska hän tulkitsee sitä oman kokemusmaailmansa kautta. Näin ollen kuva on avain yksilön kokemusmaailmaan ja näin myös auttaa häntä tunnistamaan omia reaktioitaan ja ajatuksiaan. Kuvien ja mielikuvien avulla ihminen voi jäsentää elämäänsä ja ympäristöään. Terapiassa ja työnohjauksessa kuvat avaavat keskustelumahdollisuuksia esimerkiksi ohjattavan kokemien vaikeuksien tarkasteluun, muutostoiveisiin tai työn ja itsensä kehittämiseen.

Elämänkaarityöskentely

Voimauttavan elämänkaarityöskentelyn  tavoitteena on saada uudenlaisia näkökulmia ja ymmärrystä omaan elettyyn elämään. Asettuminen omalle elämänkaarelle voimaannuttaa ja lisää kykyä elää nykyhetkessä.

Tapaamisten aikana rakennetaan konkreettisesti oman elämän polku. Materiaalina käytetään monenlaista kuva- ja korttimateriaalia, piirtämistä, kaikkea sellaista, mikä asikkaasta tuntuu hyvältä. Myös omia valokuvia voidaan käyttää, niiden avulla voidaan avata suhde oman elämänkaaren kokonaisnäkymään.

Elämänkaaren rakentamisessa on aluksi kysymys muistamisesta. Työskentelyprosessin aikana pyritään löytämään elämänkaarelta kohtia, jotka ovat suunnanneet elämän kulkua ja joihin voidaan vaikuttaa työskentelyllä. Työskentelyn kuluessa elämänkaari alkaa muodostua kokonaiseksi. Kun oma elämänhistoria selkiytyy ja jäsentyy, menneisyyteen sitoutuneet voimavarat alkavat siirtyä nykyhetkeen. Nykyhetkessä avautuvat mahdollisuudet tehdä valintoja tulevaisuuteen.

Sukupuu

Suvun merkitys on eri ihmisille erilainen, kulttuuriin ja elämäntilanteeseen sidottu. Suvun merkitystä voi olla hankala määrittää, mutta määrittelyä auttaa, kun pohditaan esimerkiksi siitä, mitä tulee mieleen sanasta suku tai mikä merkitys suvulla on ollut itselle tai esimerkiksi omille isovanhemmilleen.

Sukupuupiirroksia koskevat keskustelut ovat avartavia ja niiden avulla on helpompi ymmärtää itseä ja toista. Sukupuuta tehdessään asiakas huomaa kuuluvansa johonkin, olevansa ”jostakin kotoisin” ja voi ymmärtämään itseään osana suvun historiaa. Jostakin kotoisin olemisen kokemus on erityisen tärkeä ajassamme, jossa irrallisuuden ja juurettomuuden kokemukset ovat yleisiä.

Terapeuttinen kirjoittaminen

Kaikessa omakohtaisessa kirjoittamisessa on myös terapeuttinen ulottuvuus. Päiväkirjassa ja kirjeissä jo sinänsä tapahtuu jakamista ja sillä on puhdistava vaikutus kirjoittajaan. Jos on mahdollisuus jakaa kirjoittamansa terapeutin kanssa, vaikutus vielä voimistuu. Kirjeiden kirjoittaminen on myös ulottuvilla terapiaistuntojen välillä. Siihen voi purkaa ahdistusta ja huolta. Kirjoittaminen tekee asioista todellisia. Kun kirjoitusta tarkastelee, se kertoo, mitä koemme. Päiväkirjassa ja kirjeissä voi testata myös ideoita, mielipiteitä, olemassaoloa, pelkoja ja ymmärrystä. Esiverbaalinen muuttuu verbaaliseksi, elämästä nousee tarina. Tarina toimii myös paranemisen todistajana. Siitä voi nähdä, miten asiat ovat olleet ja mikä on muuttunut.

Terapeuttisessa kirjoittaminen voi auttaa sisäisen tarinan muovaamisessa ja uusien näkökulmien löytämisessä. Asiakasta kannustetaan luomaan itselleen uusia tarinoita ja sitä kautta saamaan aikaan muutoksen, mikä on kaikkien terapioiden tavoite. Elämäntarinan kirjoittaminen voi olla myös ”korjaavan emotionalisen kokemuksen harjoitus”. Asiakas kirjoittaa esimerkiksi menneestä tapahtumasta lyhyen kertomuksen nykyisyyden näkökulmasta, niin tarkkaan kuin osaa, muistellen, mitä tapahtui ja mitä hän tunsi tuolloin. Sen jälkeen hän voi kirjoittaa tapahtumasta uuden version, joka kertoo sen, millaisen kirjoittaja olisi halunnut tapahtuman olevan uuden dialogin välityksellä.