Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Psykoterapia on vaikuttava hoitomuoto. Psykoterapia helpottaa toipumista, oireilua, parantaa toimintakykyä ja antaa ihmiselle välineitä selviytyä myöhemmistä ongelmista. Psykoterapian tavoitteisiin kuuluu tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut psykoterapia on ammatillista keskusteluapua, jossa pyritään edistämään asiakkaan toivoman muutoksen aikaansaamista. Ratkaisukeskeisellä psykoterapialla tarkoitetaan voimavara- ja tulevaisuussuuntautunutta terapiaa, jossa asiakas on mahdollisimman tasavertainen ongelmanratkaisija terapeutin kanssa. Terapiassa työskennellään asiakkaan omien toiveiden, ideoiden ja tavoitteiden pohjalta


Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa olennaista on löytää toimivia tapoja asiakkaan pulmatilanteisiin. Keskeistä on myönteinen tulevaisuusvisio, toiveikkuuden valaminen ja asiakasta kiinnostavien tavoitteiden asettaminen.
 Terapia on käytännönläheinen psykoterapian muoto, jossa keskitytään menneisyyden sijasta asiakkaan tämänhetkisiin ongelmiin. Terapiassa tarkastellaan mm. hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja, ydinuskomuksia ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Näiden ajattelutottumusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella terapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa voidaan puhua myös asiakkaan aiemmista elämäntapahtumista, tarpeen mukaan joskus enemmän, joskus vähemmän. Uusi näkökulma menneeseen voi selkeyttää ajatuksia myös nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla joko lyhyttä tai pitkää. Useimmiten tapaamisia on 1-20, kukin 45-90 minuuttia.
 Kelan kuntotusterapia sovitaan yksilöllisesti.

Minkä toivoisit olevan toisin keskustelujen jälkeen?